Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja z przeprowadzonej I tury diagnozy uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia obejmował:

1. diagnozę uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych z użyciem wielowymiarowego kwestionariusza preferencji, badającego sytuację zawodową;

2. pozyskanie przez doradcę danych, a następnie ich ocena, analiza i interpretacja,
w ramach działań diagnostycznych z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych, inwentarzy, kwestionariuszy, wywiadu;

3. przygotowanie w formie pisemnej indywidualnej diagnozy każdego z uczestników projektu, założenie dla każdego ucznia/słuchacza arkusza;

4. opracowanie w formie pisemnej opisu dotyczącego zapotrzebowania ucznia/słuchacza na daną formę wsparcia.

 

Termin realizacji – 13.02.2018 r. i 26.04.2018r.

Przeprowadzono diagnozę łącznie – 83 uczniów i słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zakwalifikowało się 83 uczniów i słuchaczy w zakresie:

- strzyżenia damskiego - 15 osób

- spawania metodą 111 i TIG141 - 10 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 25 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 15 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów -  12 osób

- e-rachunkowość - 6 osób

Ilość uczniów i słuchaczy zdiagnozowanych – 83, w tym kobiet 28, mężczyzn 55

 

Przeprowadzono kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia dla uczestników:

- strzyżenia damskiego - 15 osób

- spawania metodą 111 i TIG141 - 10 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 25 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 15 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów - 12 osób

- e-rachunkowość - 6 osób

 

Przeprowadzono praktyki w okresie czerwiec – sierpień, realizowane w rzeczywistych warunkach pracy celem podniesienia umiejętności praktycznych i uzyskania kwalifikacji zawodowych:

- strzyżenia damskiego - 15 osób

- spawania metodą 111 - 5 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 10 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 15 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów - 12 osób

 

W miesiącu październiku 2018 roku przeprowadzono drugi etap rekrutacji:

- strzyżenia damskiego - 10 osób

- obsługi układów klimatyzacji samochodowych - 12 osób

- audytora wewnętrznego BHP - 12 osób

- wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów - 25 osób

- e-rachunkowość - 12 osób

- cyfrowe procesy graficzne - 18 osób

 

Miesiąc listopad i grudzień 2018 roku poświęcone są diagnozie uczestników projektu              „EL-zawodowcy”. Przeprowadzona zostanie diagnoza uczniów i słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

EL - Zawodowcy XXI wieku

Gmina Miasto Elbląg od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt pn. „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki,

Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,

Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. – 30.11.2019r.

Budżet projektu: 1.411.004,40zł, w tym kwota dofinansowania: 1.269.861,40zł,

                         (środki  UE: 1.199.353,74zł)

 

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów w 6 elbląskich zespołach szkół i placówkach zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów lub szkoleń oraz praktyk lub staży. Staże i praktyki odbędą się przy udziale 31 lokalnych pracodawców, przedsiębiorców.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Zespół Szkół Technicznych – technikum,

- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych - technikum,

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - technikum,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - szkoła zawodowa,

 

 W projekcie zaplanowano następujące zadania:

- przeprowadzenie diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich,

- kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów/słuchaczy powiązane z profilem kształcenia oraz wyposażające w miękkie kompetencje pracownicze,

- staże lub praktyki dla uczniów (słuchaczy) w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiazania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych pełnionych przez elbląskie szkoły zawodowe na rzecz uczniów (słuchaczy) szkół i placówek biorących udział w projekcie. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie - młodzież łatwiej przejdzie z etapu kształcenia  do etapu zatrudnienia.

 

W projekcie zaplanowano także kurs z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. Forma ta wynika z potrzeby doskonalenia, by umożliwić  kontynuację nauki na uczelniach technicznych. Celem działania będzie kompletne przygotowanie ucznia z zakresu matematyki, pomoc w organizacji samodzielnej nauki przygotowującej do studiowania na uczelniach technicznych a także wyrównanie różnic programowych.

 

Kierunki kształcenia modernizowane w ramach projektu: technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, fryzjer, stolarz, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, florysta, kucharz.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018