Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Rekrutacja

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

 

Cele szczegółowe obejmują:

- nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;

- rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;

- staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;

- zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;

- odbycie kursu przygotowującego na studia;

- korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

Załączniki:

→ Regulamin rekrutacji

→ Deklaracja uczestnictwa

→ Formularz zgłoszeniowy

→ Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

→ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

→ Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Status osoby na rynku pracy

Lepszy w zawodzie

W czerwcu 2017 r. Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem umowę dotyczącą projektu pn. „LEPSZY W ZAWODZIE dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, który zakłada kursy, szkolenia i staże dla 280 uczniów elbląskich szkół i placówek zawodowych.

Budżet projektu wynosi 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 434 576,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

 

Grupa docelowa: 280 uczniów/słuchaczy 4 elbląskich szkół i placówek zawodowych:

- Zespół Szkół Gospodarczych,

- Zespół Szkół Mechanicznych,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1,

- Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale 33 pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019r.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności
do zatrudnienia uczniów/słuchaczy tych placówek.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane działania:

- kursy/szkolenia dla uczniów/słuchaczy nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

- kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,

- staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,

- kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018