Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Rekrutacja - 2

 • Opublikowano: czwartek, 11 październik 2018 09:32

W dniach 10.09.2018 - 21.09.2018 r. odbyła się druga rekrutacja w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego
w Elblągu – etap II".

LP Uczestnik Płeć Osoba niepełnosprawna 1 pkt Niski status materialny 1 pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 K 0 0 0 3 0 3
2 Nauczyciel 2 K 0 0 0 3 1 4
3 Nauczyciel 3 K 0 0 0 3 1 4
4 Nauczyciel 4 K 0 0 0 3 1 4
5 Nauczyciel 5 M 0 0 0 3 0 3
6 Nauczyciel 6 M 0 0 0 3 1 4
7 Nauczyciel 7 M 0 0 0 3 1 4
8 Nauczyciel 8 M 0 0 0 3 0 3
 1. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „System zarządzania >Kadry i płace< w Symfonii”.
 2. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe „Grafika i multimedia”.
 3. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe „Elektroniczna administracja”.
 4. Dwóch nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – układy klimatyzacji”.
 5. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs trychologiczny”.
 6. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs upięcia włosów”.
 7. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs strzyżenie damskie”.
 8. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs strzyżenie męskie”

Informacja na temat udzielonego wsparcia beneficjentom w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

 • Opublikowano: poniedziałek, 16 lipiec 2018 07:58

Rodzaj wsparcia - Przeprowadzenie kursu „Szkolenie LabVIEW Core 1 i Multisim Basics” dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilość beneficjentów – 4 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Elblągu. Ilość mężczyzn – 4, ilość kobiet – 0.

Kurs obejmował zakres tematyczny:

Szkolenie LabVIEW Core 1:

 • Projektowanie interfejsu użytkownika
 • Wybór odpowiednich typów danych i ich wyświetlanie w formie wykresów
 • Użytkowanie struktur takich jak pętla While i For
 • Dodawanie kontroli czasu wykonywania funkcji
 • Programowamie decyzyjne z wykorzystaniem struktur Case
 • Dokumentacja kodu
 • Tworzenie i wykorzystanie tablic kontrolek oraz wskaźników. Implementacja klas kontrolek i wskaźników
 • Wykorzystywanie definicji typów do projektowania własnych kontrolek
 • Wykorzystanie zmiennych lokalnych. Identyfikacja i kontrola hazardów.

Szkolenie Multisim Basics:

 • Tworzenie obwodów elektronicznych
 • Symulacje wirtualnymi urządzeniami pomiarowymi
 • Tworzenie zaawansowanych schematów elektronicznych
 • Komunikacja i transfer danych
 • Tworzenie projektów i udostępnianie ich
 • Symulacje MCU
 • Funkcje edukacyjne programu Muslisim.

Kurs zrealizowano podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Termin realizacji – 21 – 25 maja 2018 r.


Koszt dofinansowania wsparcia - 20760,00 zł.

Rekrutacja - 1

 • Opublikowano: poniedziałek, 12 luty 2018 09:32

W dniach 15.01.2018 - 26.01.2018 r. odbyła się pierwsza rekrutacja w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II".

LP Uczestnik Osoba niepełnosprawna 1 pkt Niski status materialny 1 pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 0 0 0 3 1 4
2 Nauczyciel 2 0 0 0 3 0 3
3 Nauczyciel 3 0 0 0 3 1 4
4 Nauczyciel 4 0 0 0 3 1 4
5 Nauczyciel 5 0 0 0 3 1 4
6 Nauczyciel 6 0 0 0 3 0 3
7 Nauczyciel 7 0 0 0 3 1 4
8 Nauczyciel 8 0 0 1 3 1 5
9 Nauczyciel 9 0 0 0 3 0 3
10 Nauczyciel 10 0 0 1 3 1 5
11 Nauczyciel 11 0 0 1 3 1 5
12 Nauczyciel 12 0 0 1 3 1 5
13 Nauczyciel 13 0 0 1 3 1 5
14 Nauczyciel 14 0 0 0 3 1 4
 1. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „LabVIEW Core 1 i Multisim Basics”.
 2. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – układy ABS, ASR, WSP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych”.
 3. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200”.
 4. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki”.
 5. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – układy klimatyzacji”.
 6. Dwóch nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – zarządzanie serwisem samochodowym”.
 7. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Audytor wewnętrzny”.
 8. Trzech nauczycieli rozpocznie kurs „Kurs trychologiczny”.
 9. Trzech nauczycieli rozpocznie kurs „Kurs upięcia włosów”.
 10. Trzech nauczycieli rozpocznie kurs „Kurs strzyżenie damskie”.
 11. Trzech nauczycieli rozpocznie kurs „Kurs strzyżenie męskie”
 12. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Mistrz florystyki”.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Etap II - Rekrutacja

 • Opublikowano: poniedziałek, 15 styczeń 2018 08:52

Regulamin rekrutacji

 Deklaracja uczestnictwa

Dane uczestnika projektu

Oświadczenie o danych wrażliwych

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o wizerunku

 


Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

 

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:

- Zespół Szkół Technicznych – technikum,

- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – technikum,

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – technikum,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1– technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod i  treści kształcenia dla  30 kierunków  przy  jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61 nauczycieli w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

 

- modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców,

- doposażenie bazy dydaktycznej szkół,

- kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

- praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Proces rekrutacji na kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia - odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rekrutacji jest Kierownik praktycznej nauki zawodu, który pełni funkcję pracownika administracyjnego w niniejszym projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u Kierownika praktycznej nauki zawodu, zaś regulamin rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej placówki z zakładki Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II”.


Miejsce składania dokumentów – sekretariat CKZiU ul. Bema 54.


Skład komisji rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor CKZiU
 2. Wicedyrektor CKZiU
 3. Kierownik praktycznej nauki CKZiU

 

Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:

- organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

- organizację i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

-  organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach:

- 15.01.2018-26.01.2018,

- 10.09.2018- 21.09.2018,

- 14.01.2019-25.01.2019.

 


Rekrutacja  uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dostępu:

- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.

2. Kryteria punktowe:

- osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) - 1pkt.,

- niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) - 1pkt.,

-nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 1pkt.,

-nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 3pkt.,

- zamieszkanie na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) - 1pkt.

O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie przez niego opisanych powyżej kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów punktowych powyżej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym zostanie utworzona lista rezerwowa.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu – liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych finansowaniem:

 1. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – Kurs trychologiczny – 3 osoby;
 2. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Kurs upięcia włosów – 3 osoby;
 3. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Kurs strzyżenie męskie – 3 osoby;
 4. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Kurs strzyżenie damskie – 3 osoby;
 5. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Szkolenie LabVIEW Core 1 i Multisim Basics – 4 osoby;
 6. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - układy ABS, ASR, WSP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych – 4 osoby;
 7. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - układy klimatyzacji – 4 osoby;
 8. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - zarządzanie serwisem samochodowym – 2 osoby;
 9. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa- oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200 – 4 osoby;

 

10. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki – 4 osoby;

11. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Audytor wewnętrzny – 1 osoba;

12. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - System zarządzania "Kadry i płace" w Symfonii – 4 osoby;

13. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mistrz florystyki – 1 osoba;

14. Studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - Grafika i multimedia – 1 osoba;

15. Studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - Elektroniczna administracja – 1 osoba;

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Etap II

 • Opublikowano: poniedziałek, 15 styczeń 2018 08:42

Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:

- Zespół Szkół Technicznych – technikum,

- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod 
i  treści kształcenia dla  30 kierunków  przy  jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61  nauczycieli w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

-modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców

-doposażenie bazy dydaktycznej szkół,

-kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane
z profilem kształcenia,

-praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

 

Zespół Szkół Technicznych:

PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA:

- technik analityk

PRACOWNIA OGÓLNOBUDOWLANA (BUDOWNICTWA I INŻYNIERII SANITARNEJ):

-technik budownictwa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GEODEZYJNA:

-technik architektury krajobrazu

 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych:

PRACOWNIA WITRYN INTERNETOWYCH I MULTIMEDIÓW:

-technik informatyk

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:

- technik organizacji reklamy

PRACOWNIA PLANOWANIA I REALIZACJI:

-technik logistyk

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW:

- technik organizacji reklamy

PRACOWNIA SPRZEDAŻY USŁUG REKLAMOWYCH:

- technik organizacji reklamy

PRACOWNIA LOGISTYKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU:

-technik logistyk

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

PRACOWNIA FRYZJERSKA:

-fryzjer

-technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA ELEKTRONICZNA:

-monter elektronik

-technik elektronik

-technik elektryk

-elektryk

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA:

-monter elektronik

-technik elektronik

-technik elektryk

-elektryk

PRACOWNIA SAMOCHODOWA:

-technik pojazdów samochodowych

-mechanik pojazdów samochodowych

-kierowca mechanik

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

-technik pojazdów samochodowych,

-mechanik pojazdów samochodowych

-kierowca mechanik

PRACOWNIA JĘZYKOWA:

-monter elektronik

-technik elektronik

-technik elektryk

-elektryk

PRACOWNIA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH:

-technik cyfrowych procesów graficznych

PRACOWNIA ADMINISTRACJI:

-technik administracji

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI:

-technik rachunkowości

PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

-technik bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACOWNIA FLORYSTYCZNA:

-florysta

 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:

PRACOWNIA ANALIZY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA FRYZUR:

-fryzjer

-technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII PRZETWARZANIA DREWNA:

-technik technologii drewna

-stolarz

PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH:

-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA EKSPLOATACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYKI:

-technik energetyk

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1:

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ:

-kucharz

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ:

-stolarz.


Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018