Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Rekrutacja - 2

W dniach 8-19 stycznia 2018 roku odbyła się druga rekrutacja w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

LP Uczestnik Osoba niepełnosprawna 1 pkt Niski status materialny 1 pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 0 0 1 3 1 5
2 Nauczyciel 2 0 0 1 3 1 5
3 Nauczyciel 3  0 
4 Nauczyciel 4 0 0
5 Nauczyciel 5 0  0
6 Nauczyciel 6 0
7 Nauczyciel 7 0  0  0  3 1
8 Nauczyciel 8
9 Nauczyciel 9 0  4
10 Nauczyciel 10 0  3  3
11 Nauczyciel 11  0 
12 Nauczyciel 12  0 
13 Nauczyciel 13 0

 

Pięciu nauczycieli rozpocznie kurs „Kotły i piece na biomasę, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła”

Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „Obsługa i programowanie CNC SINUMERIK 840D"

Jeden nauczyciel rozpocznie „Kurs spawalniczy"

Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Języka angielskiego zawodowego"

Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Układy oczyszczania spalin i ESP"             

Trzech nauczycieli rozpocznie „Zawodowy kurs trychologii"

Rekrutacja - 1

W dniach 11-22 września 2017 roku odbyła się pierwsza rekrutacja w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

LP Uczestnik Osoba niepełnosprawna 1 pkt Niski status materialny 1 pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 0 0 1 3 1 5
2 Nauczyciel 2 0 0 0 3 1 4

 

Dwóch nauczycieli rozpoczęli od października 2017 roku studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Rekrutacja

Do 22 września br. trwa rekrutacja do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

 

Trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do projektu unijnego pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:

- organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

- organizację i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

- organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

 

Rekrutacja prowadzona jest w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych w okresie od 11 do 22 września br.:

- w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

- Zespole Szkół Gospodarczych – technikum,

- Zespole Szkół Mechanicznych – technikum.

 

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły, który pełni funkcję pracownika administracyjnego w niniejszym projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u dyrektora szkoły, zaś regulamin rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

REKRUTACJA uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

Kryteria dostępu:

- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.

Kryteria punktowe:

- osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) - 1pkt.,

- niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) - 1pkt.,

- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu 
w zawodzie,  w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 1pkt.,

- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu 
w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 3pkt.,

- zamieszkanie na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) - 1pkt.

 

O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie przez niego opisanych powyżej kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów punktowych powyżej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarkiDziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Zespół Szkół Gospodarczych- technikum, Zespół Szkół Mechanicznych- technikum) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprze zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017 r.-30.04.2019 r.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58 osób.  Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale  22 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia i będą polegały na:

- modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców

- doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,

- realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

- realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

Realizacja niniejszego projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Budżet projektu wynosi   8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu

Gmina Miasto Elbląg od 1 maja 2017 r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarkiDziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Centrum Kształcenia Praktycznego- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Zespół Szkół Gospodarczych- technikum, Zespół Szkół Mechanicznych- technikum) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprze zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017 r.-30.04.2019 r.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu   w liczbie 58.  Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale  22 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia i będą polegały na:

- modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców

- doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,

- realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

- realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

 

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

 

ZSZNR1:

- PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO-dot.3 kierunków: operator obrabiarek skrawających, technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych

- PRACOWNIA RUCHU DROGOWEGO-dot.1 kierunku: technik pojazdów samochodowych

- PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-dot.1 kierunku: technik pojazdów samochodowych

 

CKP:

- PRACOWNIA TAPICERSKA-dot.2 kierunków: stolarz, technik technologii drewna

- PRACOWNIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC-dot.1 kierunku: operator obrabiarek skrawających

- PRACOWNIA OBRÓBKI UBYTKOWEJ MECHANICZNEJ W METALU-dot.6 kierunków: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych

- PRACOWNIA METROLOGICZNA-dot.12 kierunków: operator obrabiarek skrawających, stolarz, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

ZSG:

- PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ-dot.1 kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych

- PRACOWNIA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH ORAZ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TRANSPORTU-dot.1 kierunku: technik eksploatacji portów i terminali

- PRACOWNIA GEOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA-dot.1 kierunku: technik hotelarstwa

 

ZSM:

- PRACOWNIA MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-dot.1 kierunku: technik mechatronik

- PRACOWNI ADMINISTROWANIA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI-dot.1 kierunku: technik informatyk

- PRACOWNI RYSUNKU TECHNICZNEGO-dot.3 kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk

Doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego jest I etapem działań podjętych przez Prezydenta Miasta mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego w Elblągu poprzez  powołanie samorządowego/ponadpowiatowego/centrum budowania 
i koordynacji systemu szkolnictwa zawodowego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Realizacja niniejszego projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Budżet projektu wynosi   8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018