Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Rekrutacja

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

 

Cele szczegółowe obejmują:

- nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;

- rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;

- staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;

- zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;

- odbycie kursu przygotowującego na studia;

- korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

Załączniki:

→ Regulamin rekrutacji

→ Deklaracja uczestnictwa

→ Formularz zgłoszeniowy

→ Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

→ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

→ Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Status osoby na rynku pracy

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018