Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Lepszy w zawodzie

W czerwcu 2017 r. Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem umowę dotyczącą projektu pn. „LEPSZY W ZAWODZIE dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, który zakłada kursy, szkolenia i staże dla 280 uczniów elbląskich szkół i placówek zawodowych.

Budżet projektu wynosi 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 434 576,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

 

Grupa docelowa: 280 uczniów/słuchaczy 4 elbląskich szkół i placówek zawodowych:

- Zespół Szkół Gospodarczych,

- Zespół Szkół Mechanicznych,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1,

- Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale 33 pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019r.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności
do zatrudnienia uczniów/słuchaczy tych placówek.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane działania:

- kursy/szkolenia dla uczniów/słuchaczy nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

- kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,

- staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,

- kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018