Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Etap II - Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

 Deklaracja uczestnictwa

Dane uczestnika projektu

Oświadczenie o danych wrażliwych

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o wizerunku

 


Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

 

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:

- Zespół Szkół Technicznych – technikum,

- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – technikum,

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – technikum,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – technikum, szkoła branżowa I stopnia,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1– technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod i  treści kształcenia dla  30 kierunków  przy  jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61 nauczycieli w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

 

- modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców,

- doposażenie bazy dydaktycznej szkół,

- kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

- praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Proces rekrutacji na kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia - odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rekrutacji jest Kierownik praktycznej nauki zawodu, który pełni funkcję pracownika administracyjnego w niniejszym projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u Kierownika praktycznej nauki zawodu, zaś regulamin rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej placówki z zakładki Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II”.


Miejsce składania dokumentów – sekretariat CKZiU ul. Bema 54.


Skład komisji rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor CKZiU
 2. Wicedyrektor CKZiU
 3. Kierownik praktycznej nauki CKZiU

 

Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:

- organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

- organizację i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,

-  organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach:

- 15.01.2018-26.01.2018,

- 10.09.2018- 21.09.2018,

- 14.01.2019-25.01.2019.

 


Rekrutacja  uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dostępu:

- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.

2. Kryteria punktowe:

- osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) - 1pkt.,

- niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) - 1pkt.,

-nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 1pkt.,

-nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 3pkt.,

- zamieszkanie na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) - 1pkt.

O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie przez niego opisanych powyżej kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów punktowych powyżej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym zostanie utworzona lista rezerwowa.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu – liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych finansowaniem:

 1. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – Kurs trychologiczny – 3 osoby;
 2. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Kurs upięcia włosów – 3 osoby;
 3. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Kurs strzyżenie męskie – 3 osoby;
 4. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Kurs strzyżenie damskie – 3 osoby;
 5. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Szkolenie LabVIEW Core 1 i Multisim Basics – 4 osoby;
 6. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - układy ABS, ASR, WSP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych – 4 osoby;
 7. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - układy klimatyzacji – 4 osoby;
 8. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - zarządzanie serwisem samochodowym – 2 osoby;
 9. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa- oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200 – 4 osoby;

 

10. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mechanika i diagnostyka samochodowa - transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki – 4 osoby;

11. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Audytor wewnętrzny – 1 osoba;

12. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - System zarządzania "Kadry i płace" w Symfonii – 4 osoby;

13. Kurs zawodowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  - Mistrz florystyki – 1 osoba;

14. Studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - Grafika i multimedia – 1 osoba;

15. Studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - Elektroniczna administracja – 1 osoba;

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018