Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Edukacja dla innowacyjności

Projekt „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w elbląskich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzbogacenie oferty szkolnictwa zawodowego o nowe kierunki, zgodne z potrzebami rynku pracy w 5 szkołach zawodowych,

 • zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 5 szkołach poprzez wprowadzenie nowych programów i metod nauczania oraz wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne,

 • zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności szkolnictwa zawodowego,

 • podniesienie poziomu przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

Grupy docelowe:

Beneficjentami ostatecz. projektu będą elbląskie publiczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe, które dzięki realizacji projektu podniosą jakość kształcenia i dostosują je do potrzeb miasta i regionu oraz ich uczniowie, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie zwiększą swoje szanse na zatrudnienie. W Elblągu 9 szkół prowadzi kształcenie zawodowe na ok. 50 kierunkach. Nie wszystkie kierunki odpowiadają potrzebą elbląskich przedsiębiorców. Stąd też właśnie szkoły zawodowe i ich uczniowie wymagają największego wsparcia. Od jakości kształcenia zawodowego zależeć będzie rozwój gospod. miasta, regionu, kraju i UE.

Udzielone wsparcie ww. beneficjentom ostatecznym pozwoli zmodernizować szkolnictwo zawodowe w Elblągu, przyczyni się do wykształcenia kadry specjalistów dla rozwijającej się gospodarki. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 1800 uczniów szkół zawodowych, którzy dzięki wsparciu będą zdobywać kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku oraz zdobędą doświadczenie w nowoczesnych zakładach pracy.

 

Działania:

1) Spotkanie organizacyjne.

2) Wprowadzenie nowych kierunków nauczania. 

3) Wprowadzenie innowacji pedagogicznych

4) Wprowadzenie efektywnych metod nauczania.

- Stoiska wystawiennicze do prezentacji oferty szkół zawodowych na Targach Szkół Ponadgimnazjalnych – 15szt. - CKP.

5) Organizacja dodatkowych szkoleń i kursów.

6) Zajęcia dodatkowe.

7) Organizacja staży zawodowych.

8) Przystosowanie bazy materialnej Centrum Kształcenia Praktycznego.

- Dostosowanie pomieszczenia będącego w trwałym zarządzie CKP na pracownie dla kierunku betoniarz - zbrojarz.

9) Organizacja Targów Szkół Ponadgimnazjalnych.

10) Spotkanie podsumowujące.

11) Informacja i promocja.

12) Monitoring i ewaluacja projektu.

 

Rezultaty i produkty:

W ramach projektu:

 • 9 szkół zawodowych wdroży progr. rozwojowe,

 • 9 szkół zawodowych będzie współpracować z pracodawcami w zakresie wdrażania progr. rozwojowych,

 • 188 uczniów odbędzie i zakończy staż zawodowy,

 • 1120 uczniów uczestniczyć będzie w zajęciach wyrównawczych lub rozwijających kompetencje kluczowe,

 • 7 szkół zawodowych zostanie wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne,

 • odbędzie się 7600h zajęć w ramach nowych kierunków i progr. nauczania,

 • odbędzie się 1152h zajęć w ramach realizacji projektów,

 • odbędzie się 15400h zajęć dodatkowych

 • dwukrotnie zostaną zorganizowane Targi Szkół Ponadgimnazjalnych,

 • uczniowie zrealizują 8 projektów: 2 prezentacje kuchni staropolskich, 15 stoisk wystawienniczych, zagospodarowanie terenu wokół ZST, makietę nowoczesnego boiska, model windy, roboty minisumo, elementarz bezpieczeństwa,

 • odbędą się spotkania: organ. i podsumowujące, weźmie w nich udział łącznie 90 osób,

 • powstanie pracownia dla kierunku betoniarz – zbrojarz,

 • ukaże się 20 informacji na temat projektu w mediach,

 • wydanych zostanie 20 plakatów i 20 tablic promujących projekt.

 

Rezultaty projektu:

Twarde:

1) Zwiększy się poziom dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki

 • zostanie wdrożonych 9 nowych kierunków i 6 nowych programów nauczania oraz zostanie stworzona jedna pracownia kształcenia praktycznego,
 • 280 uczniów zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodów najbardziej potrzebnych gospodarce: w gastronomii, budownictwie, meblarstwie.

2) Podwyższy się poziom kształcenia zawodowego:

 • 240 uczniów zdobędzie dodatkowe ponadprogramowe umiejętności zawodowe,
 • 242 uczniów zdobędzie uprawnienia dodatkowe w zawodzie potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem,

3) Podwyższy się poziom przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 • 1120 uczniów zdobędzie nowe umiejętności w ramach kompetencji kluczowych,
 • 990 beneficjentów projektu zda zewnętrzny egzamin maturalny, tj. 70% beneficjentów kończących średnie szkoły zawodowe,
 • 1080 beneficjentów projektu zda zewnętrzny egzamin zawodowy, tj. 60% beneficjentówkończących szkoły zawodowe.

Miękkie:

 • zwiększenie motywacji do nauki u 60% uczestniczących,

 • zwiększenie naboru do szkół zawodowych o 5%,

 • wzrost przedsiębiorczości i aktywności uczniów szkół zawodowych u 50% uczestniczących.

Osiągnięte rezultaty wpłyną na podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego, wprowadzone nowe kierunki i programy przyczynią się do większego powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami gospodarki regionu, przyczynią się do zmniejszenia deficytu kadry specjalistów w branży budowlanej, mechanicznej, meblarskiej, usługowej. Dodatkowe szkolenia, których realizacja będzie zlecona zgodnie z ustawą „Prawo zam. publ.” wpłyną na podniesienie zdolności beneficjentów do zatrudnienia co będzie wart. dodaną w projekcie.

Monitoring rezultatów oparty na analizie dokumentów powstających w trakcie trwania projektu: programów zajęć, list obecności, spr. okresowych prowadzony będzie co kwartał. Natomiast monitoring projektów oparty na ankietach, analizie, raportów OKE, opiniach pracodawców oraz przeglądzie efektów realizacji projektów odbędzie się dwukrotnie: w VIII 2010r. i w VIII 2001r. Raz na semestr będą odbywały się spotkania monitorujące z dyrekt. szkół. Za monitoring rezultatów będzie odpowiedzialny specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018