Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja na temat stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/20

  1. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg. Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.
  2. Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r.). Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł netto.
  4. Wnioski o stypendium można pobrać w gabinecie pedagoga w budynku przy ul . Rawskiej 3 (w godzinach pracy pedagoga szkolnego) lub na stronie internetowej - "Strefa ucznia --> dokumenty do pobrania".
  5. Nieprzekraczalny termin składania wniosków z kompletem wymaganych dokumentów ( wyszczególnionych we wniosku) mija 09.2019r.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018