Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Informacja na temat stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/20

 • Poprawiono: wtorek, 03 wrzesień 2019 08:04
 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 07:30
 1. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg. Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.
 2. Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r.). Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł netto.
 4. Wnioski o stypendium można pobrać w gabinecie pedagoga w budynku przy ul . Rawskiej 3 (w godzinach pracy pedagoga szkolnego) lub na stronie internetowej - "Strefa ucznia --> dokumenty do pobrania".
 5. Nieprzekraczalny termin składania wniosków z kompletem wymaganych dokumentów ( wyszczególnionych we wniosku) mija 09.2019r.

Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

 • Poprawiono: czwartek, 22 sierpień 2019 15:24
 • Opublikowano: czwartek, 22 sierpień 2019 15:23

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się 6 września 2019 roku o godz. 16.00 w sali sportowej CKZiU przy ul. Rawskiej 3.

Jednocześnie informujemy, że bezpośrednio po niej odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami klas, a następnie pierwsze zajęcia dydaktyczne nowego roku szkolnego.

Kolejne zajęcia odbędą się w sobotę (7.09) oraz w niedzielę (8.09).

Plan zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej (strefa słuchacza) do 4.09.2019.

Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do wszystkich oddziałów Liceum Ogólnokształcącego, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Oferta edukacyjna dla osób dorosłych na rok szkolny 2019/2020

 • Poprawiono: środa, 21 sierpień 2019 08:00
 • Opublikowano: poniedziałek, 19 sierpień 2019 09:44

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nowa forma kształcenia umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Dla osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia realizowane są w dni wolne od pracy. Dlatego oferta jest skierowana do wszystkich chętnych: tych, którzy ukończyli gimnazjum czy szkołę podstawową, uczących się w szkołach zawodowych, szkołach branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących, studiujących lub po studiach, pracujących lub niepracujących, chcących zdobyć nowy zawód lub też przekwalifikować się. Nauka jest całkowicie bezpłatna. Część zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu. Centrum posiada najnowocześniejsze wyposażenie w pracowniach specjalistycznych. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 20 mln złotych. Poniżej proponowane zawody:

⇒ Operator obrabiarek skrawających

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Elektryk

Elektronik

Technik elektronik

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Krawiec

Mechanik pojazdów samochodowych

Stolarz

Florysta

Pszczelarz

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik informatyk

Technik cyfrowych procesów graficznych

Szkoła policealna

Technik administracji

Technik rachunkowości

Technik BHP

Technik archiwista

Technik informatyk

Technik usług pocztowych i finansowych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Na podbudowie gimnazjum / szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to systemowe rozwiązanie dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły zawodowej lub technikum, a są np. uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Reasumując – mogą oni jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w liceum ogólnokształcącym.

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Umożliwia ukończenie kwalifikacji na poziomie podstawowym. Jest ona skierowana dla osób, które z jakiejkolwiek przyczyny nie uzyskały takiego wykształcenia lub też do tych, którzy mają trudności ucząc się w szkołach w systemie dziennym. Do tej szkoły mogą uczęszczać także osoby niepełnoletnie skierowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy.

Kursy krótkoterminowe płatne

Spawalnicze ( TIG 141, MAG 135, 311, 111) zgodne z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz TÜV

Programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Inne wynikające z potrzeb osób zainteresowanych

Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018