Pracownia maszyn sterowanych numerycznie CNC
Pracownia fryzjerska
Pracownia budowlana
Pracownia elektryczna
Pracownia inteligentnych systemów alarmowych
Pracownia mechaniki pojazdowej
Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej
Pracownia stolarska

 

            

  

   

  

 

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020 r. oraz informacje nt. przeprowadzenia egzaminów zawodowych

  • Poprawiono: wtorek, 26 maj 2020 09:30
  • Opublikowano: wtorek, 26 maj 2020 09:11

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się wytyczne oraz harmonogram konsultacji:

Wytyczne GIS, MZ oraz MEN

Wytyczne dyrektora CKZiU

Harmonogramy dla poszczególnych szkół:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Wytyczne - egzamin zawodowy - CKZiU

Rekrutacja na KKZ - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  • Poprawiono: poniedziałek, 25 maj 2020 13:08
  • Opublikowano: poniedziałek, 25 maj 2020 13:08
Szanowni Państwo,
Otwieramy rekrutację na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie technik elektronik - kwalifikacja EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Kurs będzie prowadzony od września w systemie zaocznym.
Deklarację można również złożyć w sposób tradycyjny w sekretariacie CKZiU.
Serdecznie zapraszamy.

Informacja dla maturzystów

  • Poprawiono: czwartek, 21 maj 2020 12:50
  • Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020 12:50
Szanowni Maturzyści, 
1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu.
Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r.
Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.
Copyright (c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2018